19 พฤศจิกายน 2018 ตัวตรง

ทรงวางพระหัตถ์ทั้งสองลงบนตัวเธอ

น่าอัศจรรย์จริง  เธอยืดตัวตรงได้ทันที

“สรรเสริญพระเจ้า”

ถอดความจาก ลูกา 13:13

 
Mobile-Luke-13-10-13