19 พฤษภาคม 2019 เอล เอลโยน พระเจ้าสูงสุด

พระเจ้าจึงทรงยกย่องพระองค์อย่างสูง

ประทานพระนามให้อยู่เหนือนามทั้งสิ้น

ถอดความจาก ฟีลิปปี 2:9
Namesof-May1919-Phil2-8