19 มกราคม 2017 อยู่ในรักพระบิดา

เราทำตามบัญชาของพระบิดา

และอยู่ในรักของพระองค์ 

ถอดความจาก ยอห์น 15:11


john15-9-11-Daily2017_1_19