19 มกราคม 2018 ชั่วที่เพิ่มขึ้น

เฮโรดทำชั่วเพิ่มขึ้น  ด้วยการจับยอห์นขังคุก

ถอดความจาก ลูกา 3:20

luke3  19-20