19 มกราคม 2019 เอโลฮีม พระผู้เป็นบุคคล

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์

ถอดความจาก ปฐมกาล 1:27

Namesof-G19-1-19