19 มิถุนายน 2015 ให้พระวิญญาณเหมือนกัน

พระเจ้าทรงเลือกให้ข้าออกไปหาคนต่างชาติ …ทรงเป็นพยานว่า เขาเชื่อจริง

ถอดความจากกิจการ 15:7,8

 Daily2015_6_19