19 มิถุนายน 2016

เมื่อฉันร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์ก็ทรงตอบ 

 ทรงทำให้ฉัน เด็ดเดี่ยว  กล้าหาญ 

ถอดความจาก สดุดี 138:3