19 มิถุนายน 2017 มีส่วนในพระคุณ

ที่รู้สึกดีกับท่านอย่างนี้ก็สมควรแล้ว  เพราะข้ารักท่าน

ถอดความจากฟีลิปปี 1:7phi-1-7-Daily2017_6_19