19 มีนาคม 2019 บ่งบอกทุกขั้นตอน

ในวันที่สามบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาใหม่

ถอดความจากลูกา 18:33

LukeMobile18v32-33