20 สิงหาคม 2015 ไม่หยุดเป็นพยาน

แต่ในวันสะบาโต  เปาโลจะไปที่ธรรมศาลาคุย
ให้เหตุผลเพื่อนำชาวยิวและกรีกให้มาเชื่อพระเยซู

ถอดความจาก กิจการ 18:4

 

Daily2015_8_-20act18-1-4-1