19 เมษายน 2015 สอนฉันด้วย

ขอพระเจ้าทรงสอนทางที่ฉันควรเดินไป

เพราะว่า ฉันตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 143:8