19 เมษายน 2016 งูทองเหลือง

บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นเหมือนกัน

เพื่อว่า คนที่เชื่อในพระองค์จะได้มีชีวิตตลอดไป

ถอดความจาก ยอห์น 3:14

john-3-12-15-Daily2016_4_19