2 กุมภาพันธ์ 2017 ท่านหนึ่งไป ท่านหนึ่งมา

หากเราไม่ไป พระผู้ช่วยจะไม่มา

หากเราไป เราจะส่งท่านมาหาเจ้า 

 ถอดความจากยอห์น 16:7
john16-7-8-Daily2017_2_2