2 ตุลาคม 2016 ทรงรู้จักเรา

พวกเรารู้ว่า พระเจ้าได้ทรงเลือกท่าน 

ซึ่งเป็นที่รักของพระองค์ 

ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 1:4