2 ตุลาคม 2017 คนละหนึ่งมินา

เจ้าเป็น บ่าวดี เพราะเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย

เจ้าจงไปดูแลสิบเมือง

ถอดความจาก ลูกา 19:17

Luke19 11-14re

Luke19 15-21

Luke19 22-27