2 พฤศจิกายน 2016 เชื่อ ไม่เชื่อ

   ยิวหลายคน… เห็นสิ่งที่พระเยซูทรงทำ ก็เชื่อในพระองค์

ถอดความจาก ยอห์น 11:45

john11-45-46-Daily2016_11_2