2 พฤศจิกายน 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ท่านผู้นี้เป็นใครกัน? ขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่าน?

ถอดความจาก มาระโก 4:41

host-mark4-37