2 พฤษภาคม 2018 สอนจบ-ไปต่อ

เมื่อพระเยซูตรัสสอนประชาชนจบแล้ว

พระองค์ก็เข้าไปยังเมืองคาเปอรนาอูม

ถอดความจาก ลูกา 7:1

luke7-1