2 มิถุนายน 2015 พระเจ้าทรงเป็นพยาน

พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานให้คำแห่งพระคุณ 

โดยให้พวกเขาทำหมายสำคัญ และการอัศจรรย์ 

ถอดความจาก กิจการ 14:3

Daily2015_6_2