2 มิถุนายน 2016 เดินได้แล้ว!

พระเยซูตรัสกับชายง่อย

“ลุกขึ้น” “เก็บที่นอนแล้วเดินสิ

ถอดความจาก ยอห์น 5:8

john-5-8-10-Daily2016_6_2