2 มิถุนายน 2019 พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

แล้วพวกเจ้าคิดว่าเราเป็นใคร?

ถอดความจาก มัทธิว 16:15

Namesof-GJune0219-Mat16-15re