2 มีนาคม 2019 ยาห์เวห์-อาโดนาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมตัวข้าฯ

ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าฯ และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 3:3

Namesof-GMAR0219-Ps3-3-4