2 สิงหาคม 2015 พระเจ้าทรงเลี้ยงเรา

ยุ้งฉางของเราจะมีอาหารทุกชนิดบริบูรณ์

ฝูงสัตว์ของเราจะเพิ่มขึ้น 

นับพันนับหมื่นในทุ่งหญ้าของเรา

ถอดความจาก สดุดี 144:13

เพลงนี้เล่าถึงการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดู เป็นภาษาไทยใหญ่ น่ารักมาด