2 สิงหาคม 2016 คำของใคร

คนใดที่เลือกทำตามความมุ่งหมายของพระเจ้า

เขาจะรู้ว่าคำสอนของเรานั้น มาจากพระเจ้า

 ถอดความจาก ยอห์น 7:17
john-7-17-18-Daily2016_8_2