2 เมษายน 2015 พระเจ้าทรงเป็นผู้เลือก

ทุกคนที่เชื่อในพระองค์  

จะได้รับการยกโทษบาปโดยพระนามของพระองค์

 ถอดความจาก กิจการ 10:43

Daily2015_4_2