20 กรกฎาคม 2018 อายไปอายมา

ใครก็ตาม ที่อายเพราะเราและคำพูดของเรา

บุตรมนุษย์ก็จะอายเพราะเขาในวันที่ทรงกลับมา

ถอดความจาก ลูกา 9:26

MobileLuke9-25-27re