20 กรกฎาคม 2019 ยาห์เวห์ราฟา-พระเยซู

พระเยซูทรงรักษาโรคทั้งปวงในหมู่ประชาชน

ย่อความจาก มัทธิว 4:23

Yahweh-Nissijuly2019mt4-23