20 ตุลาคม 2015 พบผู้พยากรณ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่า
เจ้าของผ้าคาดเอวจะถูกชาวยิวมัดอย่างนี้ 

และจะถูกมอบให้คนต่างชาติ

ถอดความจาก กิจการ 21:11

Daily2015_10_-20act21-7-11 (1)