20 ธันวาคม 2017 กลับนาซาเร็ธ

พวกเขากลับไปยังนาซาเร็ธ เมืองของเขา

ในแคว้นกาลิลี

ถอดความจาก ลูกา 2:39

luke2 39re

 

จากเบธเลเฮม  ทั้งโยเซฟ และมารีย์ได้พาลูกน้อยไปยังเยรูซาเล็มเมื่ออายุครบ 8 วัน  หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับไปนาซาเร็ธ

ซึ่งต้องใช้เวลาเดินเท้านานประมาณ 5 วัน ….