20 ธันวาคม 2018 สละทุกสิ่งได้ไหม?

หากว่าคนใดไม่คิดสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่

เขาก็เป็นศิษย์ของเราไม่ได้

ถอดความจาก ลูกา 14:33

mobile-Luke-14-31-33