20 พฤศจิกายน 2015 แบ่งข้าง

 พี่น้อง ข้าเป็นฟาริสี เป็นลูกหลานของฟาริสี

 ถอดความจากกิจการ 23:6

Daily2015_11_-20act23-6-7