20 มกราคม 2019 เอโลฮีมทรงอยู่ทุกแห่งหน

เราอยู่ทุกแห่งในฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน

ถอดความจาก เยเรมีย์ 23:23

Namesof-G20-1-19-Jer23-23