20 มิถุนายน 2016 ไร้พระคำไร้ความเชื่อ

ในพวกเจ้าไม่มีพระคำเลย  เพราะเจ้าไม่เชื่อผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา

ถอดความจาก ยอห์น 5:38

john-5-37-38-Daily2016_6_20