20 มีนาคม 2016 ที่หลบภัย

 พระเจ้าทรงเป็นที่หลบภัยของฉัน

พระองค์ทรงป้องฉันไว้จากความยากเข็ญ

ทรงล้อมฉันไว้ด้วยเสียงเพลงแห่งการช่วยกู้

ถอดความจาก สดุดี 32:7