20 สิงหาคม 2016 อย่ากลับไป

พระคริสต์ทรงปลดปล่อยให้เราเป็นไทยเพื่อเสรีภาพ

ดังนั้น จงมั่นคง อย่ายอมกลับเข้าไปเป็นทาสอีกเลย

ถอดความจาก กาลาเทีย 5:1

 ???????????????????????????????