เอเสเคียล 46-3 เครื่องบูชาทุกเช้า

เอเสเคียล 46:13-15
ทุกวัน เจ้าจะจัดลูกแกะอายุหนึ่งปีที่ไม่มีตำหนิ
ถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะหามาอย่างนี้ทุกเช้า

lukkae
และเจ้าจะต้องจัดหาธัญบูชามาทุกเช้าเช่นกัน
แป้งเศษหนึ่งส่วนหกของเอฟาห์  น้ำมันเศษหนึ่งส่วนสามฮิน
เพื่อจะเคล้าแป้งให้ชื้นชุ่มเป็นธัญบูชาแด่พระเจ้า
นี่เป็นระเบียบที่ต้องทำตลอดไป
ดังนั้น ทั้งลูกแกะและเครื่องธัญบูชาจะต้องมีทุกเช้า
เป็นเครื่องเผาบูชาประจำตลอดไป

 

เอเสเคียล 46-2 รายละเอียดต่อเนื่อง

เอเสเคียล 46:9-12

เมื่อประชาชนแห่งแผ่นดินเข้ามาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในเทศกาลที่กำหนด
คนที่เดินเข้ามาทางประตูเหนือ จะเดินออกไปทางประตูใต้
คนที่เดินเข้ามาทางประตูใต้ จะเดินออกไปทางประตูเหนือ
ไม่มีใครจะเดินกลับไปทางประตูที่ตนเข้ามา
แต่จะเดินตรงออกไปอีกทิศเสมอ
เมื่อพวกเขาเข้ามา เจ้านายก็จะเข้ามาพร้อมกับพวกเขา
เมื่อพวกเขาออกไป  ท่านก็จะออกไปเช่นกัน
ในงานเทศกาล และเทศกาลที่กำหนดนั้น

bull

ธัญบูชาที่ใช้ในงานเทศกาลเลี้ยง และเทศกาลที่กำหนด
จะต้องใช้ธัญบูชาหนึ่งเอฟาห์ต่อวัวหนึ่งตัว
หนึ่งเอฟาห์ต่อแกะผู้หนึ่งตัว
สำหรับแกะแล้ว จะถวายเท่าไรตามที่สามารถก็ได้
โดยให้มีน้ำมันหนึ่งฮินต่อธัญบูชาหนึ่งเอฟาห์
เมื่อเจ้านายถวายเครื่องบูชาตามใจสมัครต่อองค์พระผู้เป้นเจ้า
ประตูทางเหนือจะเปิดให้เขา
และเขาจะถวายเครื่องเผาบูชา และศานติบูชาเหมือนอย่างที่ถวายในวันสะบาโต
แล้วเขาจะเดินออกไป  เมื่อเขาออกไป ประตูก็จะปิด

เอเสเคียล 46-1 เครื่องบูชาของเจ้านาย

เอเสเคียล 46:1-8
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น
ประตูของลานชั้นในที่หันหน้าไปทางตะวันออกนั้น
จะปิดตลอดหกวันทำงาน
แต่ในวันสะบาโต และวันข้างขึ้นจะเปิดออก
เจ้านายจะเข้ามาจากด้านนอกทางโถงของหอประตู
และจะยืนอยู่ที่เสาประตู
ปุโรหิตจะถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชาของเขา
และเขาจะนมัสการ ณ ธรณีประตู และเขาจะออกไป
แต่ประตูจะไม่ปิดจนกว่าเวลาเย็น

ประชาชนในแผ่นดินจะก้มลงที่ทางเข้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในวันสะบาโตและวันข้างขึ้น
เจ้านายจะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าในวันสะบาโต
เป็นลูกแกะ 6 ตัวที่ไม่มีตำหนิ และแกะผู้ที่ไม่มีตำหนิ

ใช้ธัญบูชา 1 เอฟาห์พร้อมกับแกะผู้
ส่วนธัญบูชาพร้อมกับลูกแกะนั้น จะเป็นจำนวนเท่าไรก็ได้ตามที่เขาสามารถทำได้
โดยรวมกับน้ำมัน 1 ฮินต่อธัญบูชา 1 เอฟาห์

เมื่อเจ้านายเข้ามา เขาจะเข้ามาทางโถงของหอประตู
และเขาจะออกไปทางเดียวกันนั้นเอง

 

 

เอเสเคียล 45-4 เครื่องบูชากับเทศกาล

เอเสเคียล 45:18-25

และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
ในเดือนแรก วันแรกของเดือน
เจ้าจะเอาวัวหนุ่มที่ไม่มีตำหนิมา เพื่อชำระสถานนมัสการ
ปุโรหิตจะนำเลือดบางส่วนของเครื่องบูชาไถ่บาป และป้ายไว้ที่เสาประตูพระวิหาร
ที่ขั้นทั้งสี่มุมของแท่นบูชา
และที่เสาประตูของลานชั้นใน
เจ้าจะทำเช่นนี้ในวันที่เจ็ดของเดือน
เป็นการทำเพื่อคนที่ได้ทำบาปเพราะรู้ไม่ถึงการณ์ หรือละเลย
เพื่อว่าจะเป็นการลบมลทินบาปของพระวิหาร

ในเดือนแรก วันที่สิบสี่ของเดือน
เจ้าจะต้องฉลองเทศกาลปัสกา
โดยเจ้าจะกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน

ram

ในวันนั้น เหล่าเจ้านายจะจัดเตรียมวัวหนุ่ม
เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับตนเองและประชาชน
ในวันที่เจ็ดของเทศกาล
เข้าจะเตรียมเครื่องเผาบูชาถวายพระเจ้า เป็นวัวหนุ่มเจ็ดตัว แกะผู้เจ็ดตัวที่ไม่มีตำหนิ
โดยจะถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าทุกวันตลอดเจ็ดวันนั้น
และเขาจะจัดเตรียมธัญบูชาหนึ่งเอฟาห์ต่อวัวหนึ่งตัว
และธัญบูชาเอฟาห์หนึ่งต่อแกะผู้หนึ่งตัว
รวมทั้งน้ำมันหนึ่งฮินต่อแป้งหนึ่งเอฟาห์

วันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด  และในเทศกาลเลี้ยงทั้งเจ็ดวัน
เขาจะจัดเตรียมของต่าง ๆ เช่นเดียวกัน เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ธัญบูชา และน้ำมัน

 

เอเสเคียล 45-3 เตรียมเครื่องบูชา

เอเสเคียล 45:13-18

“นี่เป็นเครื่องบูชาที่เจ้าจะเตรียมถวาย
จากข้าวสาลีหนึ่งโฮเมอร์ ให้แบ่งออกมาถวายหนึ่งในหกเอฟาห์
จากข้าวบาร์เลย์หนึ่งโฮเมอร์ แบ่งออกมาถวายหนึ่งในหกเอฟาห์
และส่วนน้ำมันตามที่กำหนด
น้ำมันหนึ่งโคระให้ถวายหนึ่งในสิบของบัท (โคระกับโฮเมอร์เหมือนกัน หนึ่งโคระมีสิบบัท)
images
ให้ถวายแกะหนึ่งตัวจากฝูงที่มีสองร้อยตัว
จากที่ ๆ มีน้ำให้เตรียมธัญบูชา เครื่องเผาบูชา ศานติบูชา เพื่อทำการลบบาปของเหล่าคนอิสราเอล
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ ..

ประชาชนทั้งสิ้นจากแผ่นดินจะต้องมอบของถวายนี้
ให้แก่เจ้านายผู้ปกครองอิสราเอล
พวกเจ้านายเหล่านั้น มีหน้าที่จัดเครื่องเผาบูชา
ธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาในงานเทศกาลทั้งหลาย
ในวันข้างขึ้น และวันสะบาโต
รวมไปถึงเทศการที่ได้กำหนดไว้สำหรับวงศ์วานอิสราเอล

เขาจะต้องจัดเครื่องบูชาไถ่บาป  ธัญบูชา เครื่องเผาบูชา และศานติบูชา
เพื่อเป็นการลบบาปให้กับวงศ์วานอิสราเอลทั้งปวง

เอเสเคียล 45-2 ตาชั่งที่เที่ยงตรง

เอเสเคียล 45:7-12

“ส่วนเจ้านายทั้งหลายจะมีแผ่นดินทั้งสองด้านของ
พื้นที่บริสุทธิ์ และที่ดินของเมือง
ข้าง ๆ พื้นที่บริสุทธิ์ และที่ดินของเมือง ยาวไปทางทางตะวันตกและตะวันออก
เทียบเท่ากับส่วนที่ยกให้หนึ่งตระกูล
ที่ดินนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาในอิสราเอล
และเจ้านายเหล่านี้จะไม่กดขี่ประชาชนอีกต่อไป
แต่จะยอมให้ประชาชนมีที่ดินเป็นของตนตามตระกูลต่าง ๆ

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
โอ.. เจ้านายแห่งอิสราเอลเอ๋ย  พอแล้ว
เจ้าจงเลิกความรุนแรงและการกดขี่ประชาชนได้แล้ว
จงทำสื่งที่ถูกต้อง ยุติธรรม
หยุดขับไล่ประชากรของเราเสียที
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

Standard Measures

เจ้าจงใช้ตาชั่งที่เที่ยงตรง
เอฟาห์ และบัท  ที่เที่ยงตรง
เอฟาห์ และบัทจะเท่ากัน
บัทนั้นเท่ากับ หนึ่งในสิบของโฮเมอร์
เอฟาห์ก็เท่ากับหนึ่งในสิบของโฮเมอร์เช่นกัน
โฮเมอร์จะต้องเป็นหน่วยวัดมาตรฐาน ในการตวงของแห้ง และของเหลว
1 เชเขลเท่ากับ 20 เกราห์
และ 60 เชเขลเท่ากับ 1 มินา

เอเสเคียล 45-1 พื้นที่บริสุทธิ์

 เอเสเคียล 45:1-6

เมื่อเจ้าแบ่งที่ดินให้เป็นมรดกนั้น
เจ้าจะจัดที่ดินส่วนหนึ่งถวายแด่พระเจ้า
เป็นพื้นที่บริสุทธิ์ ยาว 25,000 ศอก กว้าง 20,000 ศอก
และที่ดินผืนนั้นจะเป็นพื้นที่ซึ่งถูกแยกออกให้บริสุทธิ์
จะมีพื้นที่จตุรัสกว้าง 500 ศอก ยาว 500 ศอกซึ่งจะใช้เป็นสถานนมัสการ
โดยมีพื้นที่ว่าง 50 ศอกอยู่โดยรอบ
และจากพื้นที่ซึ่งวัดได้นี้  เจ้าจะวัดออกมาอีก
โดยมีความยาว 25,000 ศอก กว้าง 10,000 ศอก
ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของที่นมัสการ เป็นที่บริสุทธิ์ที่สุด
ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บริสุทธิ์ของแผ่นดิน

Ez45

เป็นที่สำหรับปุโรหิตซึ่งปรนนิบัติในสถานนมัสการ
และเป็นที่ ๆ พวกเขาจะเข้ามาปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะเป็นที่สำหรับบ้านพักอาศัย และที่บริสุทธิ์สำหรับสถานนมัสการ
อีกส่วนจะเป็นพื้นที่ มีความยาว 25,000 ศอก กว้าง 10,000 ศอก
เป็นส่วนสำหรับเลวีที่ปรนนิบัติในพระวิหาร
พวกเขาจะได้พักอาศัยในนี้

ใกล้ ๆ กับส่วนที่เป็นพื้นที่บริสุทธิ์
เจ้าจะกำหนดไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเมือง
พื้นที่กว้าง  5000 ศอก และยาว 25,000 ศอก
ส่วนนี้เป็นของวงศ์วานอิสราเอลทั้งปวง

เอเสเคียล 44-5 มรดกของเลวี

เอเสเคียล 44:28-31

มรดกของพวกเขาก็คือ
เราเป็นมรดกของพวกเขา
และเจ้าจะไม่ต้องให้พวกเขาครอบครองสมบัติในอิสราเอล
เราคือสมบัติของพวกเขา
พวกเขาจะกินธัญบูชา  เครื่องบูชาไถ่บาป และเครื่องบูชาลบความผิด
และสิ่งใด ๆ ที่คนได้ถวายเข้ามาจะเป็นของพวกเขา

Thank_offering_unto_the_Lord
และส่วนดีที่สุดของผลแรกทุกอย่าง
และของถวายทุกอย่างจากคนทั้งหลายจะเป็นของปุโรหิต
เจ้าจะต้องให้ธัญญาหารรุ่นแรกแก่พวกเขา
เพื่อว่าพระพรจะอยู่เหนือครัวเรือนของเจ้า
ไม่ให้ปุโรหิตกินสัตว์ที่ตายเอง
หรือสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายฉีกเนื้อ
ไม่ว่าจะเป็นนกหรือสัตว์อื่น ๆ

 

เอเสเคียล 44-4 เรื่องเกี่ยวกับเลวี

Artist: Russell Harlan
Artist: Russell Harlan

เอเสเคียล 44:20-27

พวกเขาจะไม่โกนผมหรือปล่อยให้ผมข้างๆ ยาวเกินควร
พวกเขาจะขลิบผมของพวกเขา
ปุโรหิตจะต้องไม่ดื่มเหล้าองุ่นเมื่อเขาเข้าไปในสถานชั้นใน
เขาจะไม่แต่งงานกับหญิงม่ายหรือหญิงที่หย่าจากสามี
แต่จะแต่งงานกับหญิงสาวพรหมจารีในวงศ์วานอิสราเอล
หรือแต่งกับแม่ม่ายของปุโรหิตเท่านั้น
เขาจะสอนให้ประชาชนรู้จักความแตกต่างระหว่าง
ความบริสุทธิ์กับสิ่งสามัญธรรมดา
และบอกให้พวกเขารู้จักแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งไม่สะอาดกับสิ่งที่สะอาด


ถ้าเกิดการทุ่มเถียงกัน  เขาต้องทำหน้าที่ตัดสินความ
โดยตัดสินตามหลักการของเรา
ในการจัดเทศกาลต่าง ๆ พวกเขาจะรักษากฎเกณฑ์และข้อบังคับของเรา
พวกเขาจักรักษาวันสะบาโตของเราให้บริสุทธิ์
พวกเขาจะไม่ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยการเข้าไปใกล้ศพ

อย่างไรก็ตาม สำหรับพ่อหรือแม่ ลูกชายหรือลูกสาว
พี่ชายหรือน้องสาวที่ไม่ได้แต่งงานอาจทำตัวเป็นมลทิน
หลังจากที่เขาชำระตัวแล้ว ก็จะต้องรออีก 7 วัน
และในวันที่เขาเข้าไปยังที่บริสุทธิ์ในสถานที่ชั้นใน
เพื่อปรนนิบัติในสถานบริสุทธิ์
เขาจะต้องถวายเครื่องบูชาไถ่บาปของเขา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

 

 

เอเสเคียล 44-3 กฎพระวิหาร

เอเสเคียล 44:15

สำหรับเหล่าปุโรหิตเผ่าเลวี ซึ่งเป็นลูกชายของศาโดก
พวกเขาได้ดูแลสถานศักดิ์สิทธิ์ของเรายามที่คนอิสราเอลหลงทางจากเราไป
พวกเขาจะได้เข้ามาใกล้เพื่อปรนนิบัติเรา
และพวกเขาจะได้ยืนอยู่ต่อหน้าเรา เพื่อถวายไขมันและเลือด
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

พวกเขาจะได้เข้ามาในพระวิหารของเรา และเข้ามาใกล้โต๊ะของเรา
เพื่อปรนนิบัุติเรา และทำตามคำบัญชาของเรา
เมื่อพวกเขาผ่านประตูเข้ามาในสถานชั้นใน พวกเขาจะสวมเสื้อผ้าป่านลินิน
พวกเขาจะไม่สวมเสื้อที่ผสมขนสัตว์
ยามที่พวกเขาปรนนิบัติเราในสถานชั้นในและด้านใน

priests1

เขาจะโพกหัวด้วยผ้าลินิน และมีเสื้อชั้นในรอบเอวทำจากผ้าลินินเช่นกัน
เขาจะไม่คาดตัวเองด้วยสิ่งใดที่ทำให้เกิดเหงื่อ
และเมื่อพวกเขาออกไปยังสถานชั้นนอกเพื่อหาประชาชน
เขาจะถอดเสื้อที่เขาใช้ปรนนิบัติพระเจ้า วางไว้ในห้องบริสุทธิ์
เขาจะสวมเสื้ออื่น
มิฉะนั้นเขาจะนำความบริสุทธิ์ไปยังประชาชนด้วยเสื้อผ้าที่สวมอยู่

(Ezekiel 44:15-27 ESV)

เอเสเคียล 44-2 เลวีที่ทำผิด

เอเสเคียล 44:9-14

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตตรัสว่า
อย่าให้คนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุหนัตทั้งกายใจเข้ามาในสถานนมัสการของเรา
ห้ามไปถึงคนต่างชาติที่อาศัยในหมูชนอิสราเอลด้วย

แต่คนเลวีที่ไปห่างจากเรา
แล้วกลับไปเดินตามรูปเคารพยามที่อิสราเอลเดินห่างออกจากเรา
ก็จะต้องถูกลงโทษ
พวกเขาจะรับใช้อยู่ในสถานบริสุทธิ์ของเรา ดูแลที่ประตูและรับใช้งานต่าง ๆ ในพระวิหาร
พวกเขาจะต้องเป็นผู้ฆ่าสัตว์ที่นำมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาให้กับประชาชน
และเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนเพื่อปรนนิบัติพวกเขาburnt-offeringเพราะว่าพวกเขาเคยปรนนิบัติประชาชนต่อหน้ารูปเคารพ

กลายเป็นหินสะดุดให้วงศ์วานอิสราเอลทำผิด
ดังนั้น เราจึงสาบานเรื่องของพวกเขาดังนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
พวกเขาจะต้องรับโทษของตนเอง
จะไม่ได้เข้ามาใกล้เรา ไม่มีโอกาสรับใช้เราในฐานะปุโรหิต
ไม่มีโอกาสเข้ามาใกล้สิ่งบริสุทธิ์
และสิ่งทีบริสุทธิ์ที่สุด
แต่พวกเขาจะต้องรับความอับอาย และความน่าสะอิดสะเอียนที่ตนเองได้ทำลงไป

แต่เราก็จะให้พวกเขารับผิดชอบงานในพระวิหาร
และทำการรับใช้ต่าง ๆ ที่ต้องทำให้สำเร็จ

 

เอเสเคียล 44-1 ประตูที่ปิดเสมอ

เอเสเคียล 44:1-9

แล้วเขาก็นำข้ากลับมายังประตูนอกของพระวิหารซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออก
และประตูนั้นปิดอยู่
และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า
“ประตูนี้จะยังคงปิดต่อไป จะไม่มีการเปิด
ไม่มีใครจะเดินเข้าไปทางนี้ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงเข้าไปทางนี้แล้ว
ดังนั้นมันจึงจะปิดต่อไป

ผู้ปกครองท่านเดียวเท่านั้นที่จะนั่งด้านในของประตูและกินขนมปังต่อพระพักตร์พระเจ้า
เขาจะเข้าไปทางมุขข้างหน้า และจะออกมาทางเดิมนั้น

wihansiri

แล้วเขาก็นำข้ามายังประตูทางเหนือหน้าพระวิหาร
ข้ามอง และดูเถิด พระสิริของพระเจ้าอยู่เต็มพระวิหาร

ข้าก้มลงหน้าติดพื้น
และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย จงมองให้ดี  ฟังด้วยหูของเจ้าอย่างตั้งใจ
เราจะบอกเจ้าให้รู้ถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของพระวิหารนี้
จงใส่ใจเรื่องทางเข้าและทางออกของพระวิหาร
และกล่าวแก่วงศ์วานที่ดื้อดึง..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
พอกันทีสำหรับการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า
ในการที่ยอมรับคนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุหนัตทั้งทางกายและใจ
ให้เข้ามาในพระวิหารของเรา ทำให้วิหารของเราเป็นมลทิน
เมื่อเจ้าถวายอาหาร ไขมันและเลือดแก่เขา  เวลาเดียวกัน
เจ้าก็ทำลายพันธสัญญาของเรารวมไปกับการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า

และเจ้าไม่ได้ดูแลสิ่งบริสุทธิ์ของเรา
แต่กลับให้คนอื่นเข้ามารับผิดชอบแทนเจ้าในวิหารของเรา

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตตรัสว่า
อย่าให้คนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุหนัตทั้งกายใจเข้ามาในสถานนมัสการของเรา
ห้ามไปถึงคนต่างชาติที่อาศัยในหมูชนอิสราเอลด้วย

 

เอเสเคียล 43-4 การชำระแท่นบูชา

เอเสเคียล 43:22-27

และในวันที่สอง เจ้าจะถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเป็นแกะผู้ที่ไม่มีตำหนิ
และแท่นบูชาก็จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์
เหมือนกับที่ได้รับการชำระด้วยวัวผู้

เมื่อเจ้าชำระแท่นบูชาเสร็จแล้ว
เจ้าก็จะถวายวัวผู้ที่ไม่มีตำหนิ
และแกะผู้ที่ไม่มีตำหนิจากฝูง
เจ้าจะนำมันมาถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และปุโรหิตจะโรยเกลือลงบนสัตว์นั้น
และถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

เครื่องเผาบูชา  ภาพจาก http://biblestudyoutlines.org/
เครื่องเผาบูชา ภาพจาก http://biblestudyoutlines.org/

ในเจ็ดวัน เจ้าจะถวายแพะผู้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
รวมทั้งวัวผู้จากฝูง แกะผู้จากฝูงด้วย ทั้งสองนั้นต้องไม่มีตำหนิ

เจ้าจะทำการลบมลทินบาปสำหรับแท่นบูชาและชำระแท่นให้สะอาดเพื่อถวาย
เมื่อครบเจ็ดวันแล้ว ตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไป
ปุโรหิตจะถวายเครื่องเผาบูชา และสันติบูชา
และเราจะรับเครื่องบูชาเหล่านั้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

 

เอเสเคียล 43-3 แท่นบูชา

เอเสเคียล 43:12-21

ต่อไปนี้เป็นกฎของพระวิหาร
อาณาเขตรอบยอดเขาทั้งหมด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ดูเถิด.. นี่เป็นกฎของพระวิหาร

นี่เป็นขนาดของแท่นบูชา หน่วยหนึ่งเท่ากับหนึ่งศอก (50 ซม.)กับ หนึ่งฝ่ามือ (8 ซม.)
ฐานของแท่นสูงหนึ่งศอก และกว้างหนึ่งศอก มีริมหนาหนึ่งคืบ (22 ซม.)
จากฐานของแท่น มาถึงคิ้วส่วนล่างสูงสองศอก กว้างหนึ่งศอก
จากคิ้วเล็กถึงคิ้วใหญ่สูงสี่ศอก  กว้างหนึ่งศอก

tanbucha

เตาเผาแท่นบูชาสูงสี่ศอก
จากเตานั้นมีเชิงงอนขึ้นมาทั้งสี่ด้าน
เตาเผาของแท่นบูชาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างยาวสิบสองศอก

ส่วนคิ้วด้านบนเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างยาวสิบสี่ศอก
มีขอบขึ้นมาหนาครึ่งศอกรอบ ๆ
บันไดของแท่นบูชาหันไปทางตะวันออก

และเขากล่าวกับข้าว่า
“บุตรชายของมนุษย์เอ๋ย
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า นี่เป็นกฎของแท่นบูชา
ในวันที่มันถูกตั้งขึ้นเพื่อถวายเครื่องบูชา
เพื่อประพรมเลือดเหนือมัน
เจ้าจะต้องมอบวัวจากฝูงของสัตว์สำหรับถวายเป็นเครื่องบูชา
แก่ครอบครัวของศาโดกวงศ์วานเลวีซึ่งจะต้องเข้ามาปรนนิบัติเราใกล้ๆ

และเจ้าจะนำเลือดของมันส่วนหนึ่งมาทาที่เชิงงอนทั้งสี่
ของแท่นบูชา  และตามมุมทั้งสี่ของคิ้วบน และรอบ ๆ ริมทั้งสี่ด้าน
ทำเช่นนั้นเป็นการชำระและลบมลทินแท่นบูชา
และเจ้าจะต้องใช้วัวหนุ่มซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
และจะเผามันในที่ซึ่งกำหนดจากบริเวณพระวิหาร นอกสถานศักดิ์สิทธ์

เอเสเคียล 43-2

เอเสเคียล 43:6-11

ขณะที่ชายผู้นั้นยืนอยู่ข้างตัวข้า
ข้าก็ได้ยินเสียงพูดกับข้า ดังมาจากภายในพระวิหาร
พระองค์ตรัสกับข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย ที่นี่เป็นสถานที่แห่งบัลลังก์
และเป็นที่วางเท้าของเรา
เป็นที่ ๆ เราจะอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลตลอดไป
และวงศ์วานอิสราเอลจะไม่ทำให้นามบริสุทธิ์ของเราแปดเปื้อนอีก
จากการที่พวกเขา กษัตริย์ของเขาไปนอกใจ
กราบไหว้รูปเคารพซากศพของกษัตริย์ที่ไม่มีชีวิตตามที่สูงทั้งหลาย
โดยการวางธรณีประตูของพวกเขาถัดจากธรณีประตูของเรา
และตั้งประตูของเขาถัดจากประตูของเรา
มีเพียงกำแพงกั้นเราไว้จากพวกเขา
เขาทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินด้วยการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียน
ดังนั้นเราจึงผลาญพวกเขาด้วยความโกรธ
บัดนี้ ให้เขากำจัดการทำตัวเป็นโสเภณี
และกำจัดซากศพของกษัตริย์ทั้งหลายไปให้พ้นหน้าเรา
และเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาตลอดไปเป็นนิตย์ ”

(Modified Temple from template of Christopher J. H. Wright, The Message of Ezekiel, BST, p.332).
(Modified Temple from template of Christopher J. H. Wright, The Message of Ezekiel, BST, p.332).

“สำหรับเจ้า ลูกชายของมนุษย์
จงอธิบายเรื่องพระวิหารให้กับวงศ์วานอิสราเอลได้รับรู้
เพื่อว่าพวกเขาจะได้ละอายกับความผิดบาปของพวกเขา
และเขาจะพิจารณา วัดดูแผนของพระวิหารนั้น
และหากเขาได้เกิดความละอายใจในสิ่งที่ตัวเองทำ
เจ้าก็จงให้เขารู้ถึงแบบพระวิหารที่เราออกแบบมา
ทั้งกฎเกณฑ์และแผนผ้งทั้งหมด รวมทั้งกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ
จงเขียนลงไปให้เขาเห็นต่อหน้าต่อตา
เพื่อพวกเขาจะได้ทำตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อบังคับทั้งหลาย
และทำจนสำเร็จ”

เอเสเคียล 43-1 พระสิริ….

เอเสเคียล 43:1-5

แล้วชายผู้นั้นก็นำข้ามายังประตูที่หันไปทางตะวันออก
ข้าได้เห็นพระสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล
เคลื่อนมาจากทางตะวันออก
และเสียงของการเสด็จมานั้น เป็นเหมือนเสียงคลื่นน้ำอันกึกก้อง
แผ่นดินโลกก็สว่างเจิดจรัสไปด้วยพระสง่าราศีของพระองค์

siri-in-the-temple

ศุภนิมิตที่ข้าเห็นครั้งนี้
เป็นเหมือนครั้งที่พระองค์เสด็จมาทำลายเมือง
เป็นเหมือนครั้งที่ข้าเห็นริมฝั่งแม่น้ำเคบาร์
ข้าจึงหมอบกราบลงกับพื้น
พระสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเคลื่อนเข้าสู่พระวิหาร
ทางประตูด้านตะวันออก
แล้วพระวิญญาณก็ทรงยกข้าขึ้น
ทรงนำข้ามายังลานชั้นใน
โอ… พระสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น ปกคลุมทั่วพระวิหาร!

 

 

เอเสเคียล 42-2 พื้นที่พระวิหาร

เอเสเคียล 42:10-14

ความหนาของผนังลานชั้นนอกทางใต้ก็เช่นกัน
ตรงข้ามลานและตรงข้ามตึก มีห้องหลายห้อง
มีทางเดินอยู่หน้าตึก
เป็นห้องที่คล้ายคลึงกับห้องทางด้านเหนือ
มีความกว้างยาวเท่ากัน
มีทางออก การจัดทางออก ประตูเหมือน ๆ กัน
ประตูห้องทางทิศใต้ ก็มีทางเข้าที่ขนานกับกำแพง เป็น ทางทอดยาวไปทางตะวันออก
เป็นทางเข้าห้องเหล่านั้น

และเขาพูดกับข้าว่า “ห้องทางเหนือและห้องทางใต้ซึ่งอยู่ตรงข้ามลานนั้ เป็นห้องบริสุทธิ์
ซึ่งปุโรหิตผู้ที่มีหน้าที่เข้าเฝ้าพระเจ้าจะรับประทานเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่สุดที่นั่น

และห้องนี้ยังเป็นที่วางเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่สุด
ทั้งธัญบูชา และเครื่องบูชาไถ่บาปรวมถึงเครื่องบูชาลบความผิด    เพราะสถานที่นั้นเป็นที่บริสุทธิ์
เมื่อปุโรหิตเข้ามาในสถานที่บริสุทธิ์นี้ เขาจะไม่ออกไปยังลานชั้นนอก
หากยังไม่ถอดเครื่องแต่งกายซึ่งสวมเวลาที่เขาปรนนิบัติพระเจ้า เพราะทั้งหมดนี้บริสุทธิ์
เขาจะสวมเสื้ออื่นก่อนที่จะออกไปยังส่วนที่มีไว้สำหรับประชาชน

p14Compound

เมื่อเขาวัดด้านในของพระวิหารเสร็จ
เขาก็นำข้าออกมาทางประตูที่หันไปทางตะวันออก
และวัดบริเวณพระวิหารโดยรอบ
เขาวัดทางตะวันออกด้วยไม้วัด ได้ห้าร้อยศอก
วัดทางเหนือได้ห้าร้อยศอก
ทางใต้ได้ห้าร้อยศอกเช่นกัน
แล้วเขาก็หันไปทางตะวันตกวัดได้ห้าร้อยศอก
เขาวัดทั้งสี่ด้าน
มีกำแพงล้อมรอบบริเวณพระวิหาร
กว้างห้าร้อยศอก  ยาวห้าร้อยศอก
ถือเป็นส่วนแยกที่บริสุทธิ์จากที่ธรรมดา

เอเสเคียล 42-1

เอเสเคียล 42:1-9

แล้วเขาก็พาข้ามายังลานชั้นนอกซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ
และนำข้าไปยังห้องต่างๆ ที่อยู่ตรงข้ามลานที่แยกออกมา และตรงข้ามตึกทางเหนือ
ตึกที่มีประตูหันไปทางเหนือนั้นยาวหนึ่งร้อยศอก กว้างห้าสิบศอก
มันหันไปทางกับระยะยี่สิบศอกของลานชั้นใน
และมีระเบียงอยู่ตรงข้ามทางเดินของลานชั้นนอก  ระเบียงหันเข้าหากันสามชั้น
และก่อนจะถึงห้อง มีทางเดินภายในกว้างสิบศอก ยาวหนึ่งร้อยศอก
ประตูห้องเหล่านี้อยู่ทางเหนือ
ห้องชั้นบนของตึกแคบกว่าชั้นล่าง เพราะระเบียงนั้นกินพื้นที่มากกว่าชั้นกลางและชั้นล่างสุด
ตึกนี้มีสามชั้น และไม่มีเสาหานเหมือนอย่างพระวิหาร
ดังนั้น ห้องชั้นบนสุดจึงมีพื้นที่น้อยกว่าชั้นล่างและชั้นกลาง

http://www.feastsofthelord.net/id121.html  เป็นอีกหนึ่งที่ทำโมเดลพระวิหารออกมา
http://www.feastsofthelord.net/id121.html เป็นอีกหนึ่งที่ทำโมเดลพระวิหารออกมา

และยังมีผนังด้านนอกที่อยู่ด้านหน้าของห้องโดยขนานไปกับห้อง
มุ่งไปทางลานชั้นนอก ตรงข้ามกับห้องยาวห้าสิบศอก
ในขณะที่ส่วนตรงข้ามยาวหนึ่งร้อยศอก
ใต้ห้องเหล่านี้เป็นทางเข้าทางตะวันออก ที่เข้ามาจากลานชั้นนอก

เอเสเคียล 41-5

เอเสเคียล 41:21-26
ส่วนสถานนมัสการชั้นนอก ก็มีกรอบประตูสี่เหลี่ยม
ซึ่งบานประตูที่อยู่หน้าสถานบริสุทธิ์ที่สุดนั้นก็เป็นแบบเดียวกัน
มีแท่นบูชาทำด้วยไม้ สูงสามศอก กว้างสองศอก ยาวสองศอก
ทั้งมุม ฐานและด้านข้างทำด้วยไม้
เขาบอกข้าว่า “นี่เป็นโต๊ะเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า”
ทั้งสถานนมัสการชั้นนอกและสถานบริสุทธิ์ที่สุดมีประตูบานทบกัน
แต่ละประตูมีบานพับสองบาน

draft
ที่ประตูสถานนมัสการชั้นนอกมีลายแกะสลักเป็นเครูบและต้นอินทผลัม
เหมือนกับที่สลักบนผนัง
มีปะรำไม้อยู่หน้ามุข
ที่ผนังข้างของมุขมีหน้าต่างตีบแคบเข้าไป
มีลวดลายต้นอินผลัมสลักอยู่ทั้งสองด้าน
ห้องระเบียงของพระวิหารก็มีปะรำด้วย

 

เอเสเคียล 41-4 เครูบและอินทผลัม

เอเสเคียล 41:15-20

สถานนมัสการชั้นนอก  สถานนมัสการชั้นใน และมุขของลาน
มีธรณีประตูและหน้าต่างแคบ  และเฉลียงรอบทางเข้าทั้งสาม
ตรงข้ามธรณีประตูต่างกรุด้วยไม้ทั้งหมดจากพื้นขึ้นไปถึงหน้าต่าง
และหน้าต่างก็กรุด้วยไม้เช่นกัน
ขึ้นไปถึงช่องว่างเหนือประตู  เข้าไปในสถานนมัสการชั้นในและด้านนอก
บนผนังรอบๆ ทั้งนอกและในมีรูปอยู่
เป็นรูปแกะสลักเครูบและต้นอินทผลัมโดยมีต้นอินทผลัมอยู่ระหว่างเครูบ

ความคิดของAndrew Ben-Manasseh เมื่ออ่านเอเสเคียล
ความคิดของAndrew Ben-Manasseh เมื่ออ่านเอเสเคียล

เครูบทุกตนมีใบหน้าสองใบหน้า
ใบหน้าที่เป็นคนหันไปหาต้นอินทผลัมด้านข้าง
ส่วนใบหน้าที่เป็นสิงห์หนุ่มนั้นหันไปหาต้นอินทผลัมอีกด้าน
มีการแกะสลักรูปนี้รอบ ๆ พระวิหาร
จากพื้นไปจนเหนือประตู  และก็เป็นอย่างนี้ไปตลอด