31 พฤษภาคม 2015 ต้องกลัวใคร?

พระเจ้า ทรงเป็นความสว่าง และความรอดของฉัน

 ฉันจะต้องกลัวใครเล่า?

ถอดความจาก สดุดี 27:1

28 พฤษภาคม 2015 คิดลบให้ตัวเอง

ท่านเห็นว่าตนเองไม่เหมาะกับชีวิตนิรันดร์  ดังนั้น เราก็จะหันไปหาคนต่างชาติ

ถอดความจาก กิจการ 13:46

Daily2015_5_28

 

26 พฤษภาคม 2015 ระวังตัว

จงระวังตัว  มิฉะนั้น สิ่งที่ผู้กล่าวคำของพระเจ้าเคยพูดเตือนไว้จะเกิดขึ้น

ถอดความจาก กิจการ 13:40
Daily2015_5_26

24 พฤษภาคม 2015 รักนิรันดร์

จงขอบคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงตลอดไป

ถอดความจาก สดุดี 136:26

19 พฤษภาคม 2015 ผู้ที่มาทีหลัง

ท่านผู้นั้นยิ่งใหญ่นัก   ข้ายังไม่สมควรจะแก้สายรัดรองเท้าของพระองค์เสียด้วยซ้ำ

ถอดความจากกิจการ 13:25Daily2015_5_19

18 พฤษภาคม 2015 ตามสัญญา

พระเจ้าได้ประทานพระผู้ช่วยให้รอด คือพระเยซู…ตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้

ถอดความจาก กิจการ 13:23

Daily2015_5_18

16 พฤษภาคม 2015 มาเชื่อพระเจ้าเถอะ

มวลมนุษย์ทั้งแผ่นดิน จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอด

เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก

ถอดความจาก สดุดี 45:22 

kon

11 พฤษภาคม 2015

ผู้ตรวจการอัศจรรย์ใจกับคำสอนเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ถอดความจาก กิจการ 13:12

Daily2015_5_11