25 กุมภาพันธ์ 2017 พระทรงค้ำชู

เมื่อเท้าของฉันกำลังลื่นล้ม 

ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ 

ก็ค้ำชูฉันไว้ 

ถอดความจาก สดุดี 94:18

IMG_6660

22 กุมภาพันธ์ 2017 ชีวิตนิรันดร์?

การมีชีวิตนิรันดร์คือ ที่พวกเขารู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว 

และพระเยซูคริสต์  

ถอดความจากยอห์น 17:3

john17-3-4-Daily2017_2_22

20 กุมภาพันธ์ 2017 ชนะแล้ว

พวกเจ้าจะกระจัดกระจายไปบ้านตัวเอง 

และทิ้งเราไว้คนเดียว

ถอดความจาก ยอห์น 16:32

john16-32-33-Daily2017_2_20

19 กุมภาพันธ์ 2017 รอดด้วยพระคุณ

ทรงให้เรามีชีวิตกับพระคริสต์ 

แม้เมื่อเราได้ตายในความบาป 

คือเราทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ

ถอดความจาก เอเฟซัส 2:5

18 กุมภาพันธ์ 2017 ขอบคุณไม่หยุด

เปาโลเขียนไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งว่า

ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าไม่หยุดเพราะท่าน และเฝ้าอธิษฐานเพื่อท่าน

ถอดความจาก เอเฟซัส 1:15

IMG_6655

16 กุมภาพันธ์ 2017 เจ้ารักเรา…

 พระบิดาเอง ทรงรักเจ้า 

เป็นเพราะเจ้ารักเราและเชื่อว่า เรามาจากพระเจ้า 

ถอดความจากยอห์น 16:27john16-27-28-Daily2017_2_16 (1)

11 กุมภาพันธ์ 2017 ขอทรงตอบ

เมื่อฉันจนตรอก ไม่มีทางออก 

ขอพระเจ้าประทานช่องทาง

ขอทรงเมตตา และทรงฟังคำอธิษฐานของฉัน 

ถอดความจาก สดุดี 4.1

IMG_6654