28 พฤษภาคม 2017 ฉันจะร้องเพลง

ฉันจะยินดีปรีดาในพระเจ้า 
ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด
ฉันจะร้องเพลงยกย่องพระนามของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี  9:2

IMG_6740ภาพโดย แก้ว  Na Kittikoon  Art Room

27 พฤษภาคม 2017 อิมมานูเอล

เขาจะเรียกนามท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราชา

ถอดความจาก อิสยาห์ 9:6

25 พฤษภาคม 2017 เชื่อเพราะอ่าน

แต่ที่เราเขียนไว้ก็เพื่อท่านจะได้เชื่อว่า

 พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 20:31
john-20-30-31-Daily2017_5_25

16 พฤษภาคม 2017 ไปบอกพี่น้อง

เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเรา พระบิดาของเจ้า 

พระเจ้าของเรา พระเจ้าของเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 20:17
john-20-16-17-Daily2017_5_15

14 พฤษภาคม 2017 รอคอย

จิตใจของฉันรอคอยองค์เจ้านาย 

ยิ่งกว่าคนยามรอคอยเวลาอรุณรุ่ง 

ถอดความจาก สดุดี 130:6IMG_6736

13 พฤษภาคม 2017 จับเอ๋ยจับปลา…

จงยอมรับพระเจ้าในทุกทางของเจ้า

แล้วพระองค์จะทรงทำให้ทางของเจ้าราบรื่น 

ถอดความจาก สุภาษิต 3:6