20 พฤศจิกายน 2017 บทเพลงของพ่อ

เพื่อให้ความสว่างแก่คนที่นั่งในความมืด

ใต้เงาแห่งความตาย

เพื่อนำเท้าของเราไปสู่ทางแห่งสันติสุข

ถอดความจาก ลูกา 1:79

Luke1 73-79

18 พฤศจิกายน 2017 เกินคาดคิด

ขอถวายพระเกียรติ พระเจ้าผู้ทรงสามารถทำเกินกว่าที่เราทูลขอ

หรือคาดคิดได้ ตามฤทธิ์เดชของพระองค์ ซึ่งทำการอยู่ในตัวเรา

ถอดความจาก เอเฟซัส 3:21

tete

17 พฤศจิกายน 2017 บทเพลงของพ่อ

ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล

เพราะว่า พระองค์ทรงมาเยี่ยม และทรงไถ่คนของพระองค์ 

ถอดความจากลูกา 1:68

Luke1 67-72

 

15 พฤศจิกายน 2017 พูดได้แล้ว!

ทันใด ปากของเศคาริยาห์ก็เปิด ลิ้นหายติดขัด

เขาเริ่มสรรเสริญพระเจ้า 

ถอดความจาก ลูกา 1:64

Luke1 63-64

11 กันยายน 2017 พระสิริเต็มโลก

สรรเสริญพระนามรุ่งโรจน์ของพระเจ้าตลอดไป

ขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้น เต็มด้วยพระสิริของพระองค์

อาเมนและอาเมน 

ถอดความจาก สดุดี 72:19

RYU