31 สิงหาคม 2019 พระศิลา

โอพระยาห์เวห์  พระศิลาของข้า

ข้าจะร้องหาพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 28:1

The-RockPs28-1-Aug3119

30 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

พระเยซูก็ทรงอธิบายพระคัมภีร์ ที่อ้างถึงพระองค์ทุกข้อ

เริ่มตั้งแต่โมเสส จนถึงผู้กล่าวพระคำในสมัยต่อมาทุกคน

ถอดความจาก ลูกา 24:27 

luke24Mobilev27-29

29 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

จำเป็นที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์ กับสิ่งเหล่านั้นก่อน

จึงจะเข้าสู่พระเกียรติสิริของพระองค์

ถอดความจาก ลูกา 24:26

luke24Mobilev24-26re

 

 

25 สิงหาคม 2019 พระศิลา

พระเจ้าทรงเป็นศิลา

ราชกิจทั้งสิ้นสมบูรณ์แบบ

ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4

Rock-Aug2519-Deut-32-4

24 สิงหาคม 2019 พระศิลา

เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและป้อมปราการอันเข้มแข็งของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 31:3
El-sela-Aug2419-Ps31-3Rock

18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

องค์พระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงให้ พระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่

คืนชีพจากความตายโดยพระโลหิต แห่งพันธสัญญานิรันดร์

ถอดความจาก ฮีบรู 13:20

Yahweh-RoiAug1819-Heb13-20

12 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

 คนที่รู้จักพระองค์ และผู้หญิงที่ตามมาจากกาลิลี

ยืนอยู่แต่ไกล มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ถอดความจาก ลูกา 23:49

Luke23-mobile-v48-49