21 กรกฎาคม 2015 วางใจเถิด

จงวางใจในองค์พระเยซูเจ้า แล้วท่านจะรอดได้ รวมทั้งครอบครัวของท่านด้วย

ถอดความจาก กิจการ 16:31

Daily2015_7_21act16-29-32