21 กรกฎาคม 2016 อาหารจากสวรรค์

อาหารที่เราจะให้เป็นชีวิตของโลกคือเลือดเนื้อของเรา

ถอดความจากยอห์น 6:51

john-6-50-51-Daily2016_7_21