21 กรกฎาคม 2019 ยาห์เวห์ราฟา

แต่พระองค์ทรงบาดเจ็บเพราะการล่วงละเมิดของเรา

ถอดความจาก อิสยาห์ 53:5


Yahweh-NissiJuly-Isa53-5