21 กันยายน 2015 ปลุกปั่น

เปาโลกล่าวว่า พระที่ทำขึ้นจากมือ ไม่ใช่พระเจ้าจริง

ถอดความจากกิจการ 19:26

Daily2015_9_-21act19-26-27