21 กันยายน 2016 คนไหนพระเจ้าทรงฟัง

แต่คนที่นมัสการพระองค์และทำตามพระองค์ พระเจ้าก็ทรงฟัง

ถอดความจาก ยอห์น 9:30

john-9-28-30-Daily2016_9_21

เจ้าเป็นศิษย์ของเขา แต่เราเป็นศิษย์ของโมเสส

เรารู้ว่า พระเจ้าตรัสกับโมเสสแน่  แต่เขาผู้นี้มาจากไหน เราไม่รู้

เออ นี่ก็ประหลาดนะ พวกท่านไม่รู้ว่าเขามาจากไหน  แต่เขาเป็นคนทำให้ข้ามองเห็น  

เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ฟังเสียงคนบาป แต่คนที่นมัสการพระองค์และทำตามพระองค์ พระเจ้าก็ทรงฟัง