21 กุมภาพันธ์ 2017 ถวายพระเกียรติ

ขอทรงให้เกียรติลูก  เพื่อลูกจะถวายเกียรติแด่พระองค์

ถอดความจาก ยอห์น 17:1
john17-1-2-Daily2017_2_21-1