21 กุมภาพันธ์ 2019 รับไป ทิ้งไว้

จะทรงรับไปคนหนึ่ง ทิ้งไว้คนหนึ่ง

ถอดความจาก ลูกา 17:34

mobileluke17v34-36