21 ตุลาคม 2016 พบพระเยซู

พระองค์จะทรงขอสิ่งใด พระเจ้าก็จะประทานให้

 ถอดความจากยอห์น 11:22

john11-17-22-Daily2016_10_21