21 ธันวาคม 2018 อย่าหยุดเค็ม

เกลือเป็นสิ่งดี แต่ถ้ามันหมดความเค็มไป

จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรเล่า?

ถอดความจาก ลูกา 14:34

mobile-Luke-14-34-35